Μετακινήσεις ζώων με ΜΜΕ

Μεταφορά ζώων σε όλα τα ΜΜΜ, Λεωφορείο, Τραίνο, Πλοίο, Αεροπλάνο

1. Μεταφορά ζώων στα ΜΜΜ της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Μετρό, Η.Σ.Α.Π., ΤΡΑΜ Α.Ε.)

Απόφαση αριθμ. οικ. Α27733/2213, Άρθρο 4, ΦΕΚ 1181/τ. Β ́/19.6.2015

Η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς με οδικά μέσα και μέσα σταθερής τροχιάς επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα ανάλογα με τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος/συρμού και την ασφάλεια των επιβατών (με εξαίρεση τους σκύλους βοηθείας), εφόσον:

 • Είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, κλειστού τύπου, διαστάσεων έως 70 x 40 x 50 εκ. για την περίπτωση των τακτικών αστικών γραμμών.
 • Συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους.
 • Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου φέρει το ατομικό βιβλιάριο υγείας – διαβατήριο του ζώου.
 • Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου βρίσκεται πλησίον αυτού και μεριμνά για τη μη πρόκληση
  τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.
 • Τα τοποθετούν στους ελεύθερους χώρους των οχημάτων/συρμών, εκτός των διαδρόμων, των
  σημείων εισόδου-εξόδου των επιβατών και επικύρωσης των εισιτηρίων ούτως ώστε να μη διακυβεύεται η ασφαλής μετακίνηση των υπόλοιπων επιβατών.

.Ειδικώς, οι σκύλοι βοηθείας, ήτοι οι εκπαιδευμένοι σκύλοι οδηγοί τυφλών και σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες, καθώς και οι σκύλοι που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης ως σκύλοι βοηθείας μεταφέρονται ως εξής:

 • Χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
 • Ο χρήστης ή εκπαιδευτής, κατά περίπτωση, του σκύλου βοηθείας φέρει και επιδεικνύει, όποτε του ζητείται από τους Ελεγκτές Κομίστρου ή τους ειδικά εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, τα εκ του νόμου οριζόμενα παραστατικά που πιστοποιούν την επάρκεια εκπαίδευσης του ζώου (αν είναι εκπαιδευμένο ή τελεί υπό εκπαίδευση), την υγεία αυτού, όσο και ότι ο χρήστης ή εκπαιδευτής του σκύλου βοηθείας διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου.
 • Στην περίπτωση χρήστη ή εκπαιδευτή που είναι πολίτης της Ε.Ε. ή πολίτης τρίτης χώρας, αλλά μένει στην Ελλάδα για βραχύ χρονικό διάστημα, τότε τα απαραίτητα πιστοποιητικά, όπως έχουν εκδοθεί από επίσημο φορέα ή υπηρεσία της χώρας προέλευσης, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης παραμονής του χρήστη ή εκπαιδευτή στην Ελλάδα (π.χ. λόγοι εργασίας, μόνιμη παραμονή κ.λπ.), τα ως άνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τις Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό (Πρεσβείες, κ.λπ.), κατά τα οριζόμενα της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
 • Ο χρήστης ή εκπαιδευτής, κατά περίπτωση, του σκύλου βοηθείας οφείλει όπως μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας του οχήματος/συρμού και για την ανεμπόδιστη διέλευση και κίνηση των υπόλοιπων επιβατών εντός του οχήματος/συρμού.
  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας, εφαρμογή έχουν οι γενικότερες διατάξεις του Αστικού & Ποινικού Κώδικα περί ευθύνης του κατόχου ζώου για ζημία που προκλήθηκε από αυτό σε τρίτον (άρθρο 924 ΑΚ & 308,309,314 Π.Κ.).

  2.  Μεταφορά ζώων σε Λεωφορεία Αστικών & Υπεραστικών Συγκοινωνιών

Α. Λεωφορεία Αστικών ΚΤΕΛ:

Τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους καθώς και τα μικρά κατοικίδια ζώα, βάρους έως δέκα (10) κιλών, μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού μεταφοράς με μέγιστες διαστάσεις 50Χ40Χ70 εκατοστά, κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα στους συγκοινωνιακούς φορείς αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών.
Σύμφωνα με την παρ. 7α του άρθρου 46 «Τροποποίηση του ν.4039/2012 (Α ́15)» του νόμου 4235/11.02.14 (ΦΕΚ Α ́32), ορίζεται ότι: «Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.» Συνακόλουθα, δεν εφαρμόζεται πλέον η πρόβλεψη της Β/41804/4443/13.9.2011 εγκυκλίου ότι τόσο στα λεωφορεία των αστικών, όσο και των υπεραστικών ΚΤΕΛ τα ζώα συνοδείας αναπήρων φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο.

Β. Λεωφορεία Υπεραστικών ΚΤΕΛ:

Στα λεωφορεία που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες λόγω του μικρότερου διαθέσιμου χώρου, περιορίζονται οι μέγιστες διαστάσεις του ειδικού καλαθιού μεταφοράς. Έτσι, τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους και τα μικρά κατοικίδια ζώα, βάρους έως δέκα (10) κιλών, που μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού μεταφοράς διαστάσεων 50Χ40X35 εκατοστά είναι επιτρεπτό να μεταφέρονται με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών. Τα ζώα αυτά θα τοποθετούνται είτε στο διάδρομο είτε στα κλιμακοστάσια των λεωφορείων, πλησίον σε κάθε περίπτωση του ιδιοκτήτη τους.
Σύμφωνα με την παρ. 7α του άρθρου 46 «Τροποποίηση του ν.4039/2012 (Α ́15)» του νόμου 4235/11.02.14 (ΦΕΚ Α ́32), ορίζεται ότι: «Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.» Συνακόλουθα, δεν εφαρμόζεται πλέον η πρόβλεψη της Β/41804/4443/13.9.2011 εγκυκλίου ότι τόσο στα λεωφορεία των αστικών, όσο και των υπεραστικών ΚΤΕΛ τα ζώα συνοδείας αναπήρων φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο.

Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, τα υπεραστικά ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. είναι επιτρεπτό να περιορίζουν τη μεταφορά των κατοικίδιων ζώων,
(α) σε ότι αφορά στον αριθμό σε δύο κατοικίδια ανά λεωφορείο και
(β) σε ορισμένα μόνο από τα εξυπηρετούμενα δρομολόγια τα οποία πάντως θα αποτελούν το 30% τουλάχιστον των δρομολογίων κάθε γραμμής (και κατ’ ελάχιστο ένα δρομολόγιο ανά ημέρα), κατανεμημένα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Εφόσον αποφασιστεί από το οικείο υπεραστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ να γίνει χρήση του ως άνω (β) περιορισμού, θα πρέπει η πληροφορία αυτή να παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ενώ θα πρέπει να έχει αναρτηθεί εμφανώς σχετική ανακοίνωση στους σταθμούς και πρακτορεία του ΚΤΕΛ. Ο περιορισμός των δρομολογίων θα δύναται να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες αλλεργικών κ.λπ. ατόμων που ευλόγως αποφεύγουν το συγχρωτισμό με κατοικίδια ζώα. Σε κάθε περίπτωση βέβαια είναι ενδεδειγμένη η κατάλληλη διευθέτηση των επιβατών εντός του λεωφορείου.
Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω ρύθμιση επιβάλλονται από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο του π.δ. 170/2003 (Α’ 140) στις ΚΤΕΛ Α.Ε. οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ. 3(η) του άρθρου 2 του ίδιου π.δ. και σε περίπτωση υποτροπής αυτές της παρ. 5 του ίδιου άρθρου. Ομοίως, οι οδηγοί των λεωφορείων που δεν συμμορφώνονται με την ως άνω ρύθμιση, υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 (Α’ 261) που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. & ΚΤΕΛ.

3. Μεταφορά ζώων με πλοία

Η μεταφορά κατοικίδιων ζώων στα πλοία ρυθμίζεται σύμφωνα με:

Το άρ. 13 παρ. 1-4 του Π.Δ. 101/1995 (ΦΕΚ 61, τ.Α ́, 31/03/1995):
«Τα επιβατηγά πλοία άνω των 25 m πρέπει να διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους και 1 κλωβό ανά 200 επιβάτες και η διατήρηση των ζώων σε αυτά είναι ΔΩΡΕΑΝ. Τα μεγάλα ζώα συντροφιάς παραμένουν καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού εντός αυτών των χώρων, επιτρέπεται μόνο 1 ζώο ανά κλουβί, ενώ υπάρχουν και πλοία που έχουν καμπίνες που επιτρέπονται τα μικρόσωμα κατοικίδια ζώα, χωρίς να επιτρέπεται να κινούνται σε κοινόχρηστους χώρους. Οι σκύλοι βοηθείας μπορούν να κινούνται κι εντός των χώρων ενδιαίτησης επιβατών, εφόσον έχουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά, σήμανση (τσιπ) και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας. Τα επιβατηγά πλοία κάτω των 25 m δεν υποχρεούνται να έχουν κατάλληλους χώρους για τη μεταφορά των ζώων, ωστόσο, τα μικρά ζώα συντροφιάς μπορούν να μεταφέρονται σε ειδικά κλουβιά μεταφοράς, ενώ τα μεγάλα πρέπει να φέρουν φίμωτρο υποχρεωτικά. ΠΑΝΤΑ το ζώο πρέπει να συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη του, κοντά του με λουρί χειρισμού, να έχει σήμανση (τσιπ) και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας, ενώ οι ιδιοκτήτες πρέπει να φροντίζουν για την μη όχληση των λοιπών συνεπιβατών.

Το άρ. 10 παρ. 2 & 3 του Ν. 4039/12 ως τροπ. με άρ. 4235/14:
«2. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή Κανονισμών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους. Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
3. Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, προστατευόμενα από αντίξοες καιρικές συνθήκες, για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.»

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διατήρηση και φύλαξη ζώου, αλλά και η παραμονή επιβατών εντός αυτοκινήτου ή άλλου οχήματος στο χώρο στάθμευσης.

Συγκεκριμένα για τα πλοία που συνδέουν την Ελλάδα με την Ιταλία: Αν το ζώο μείνει στο αυτοκίνητο, θα πρέπει το αυτοκίνητο να τοποθετηθεί στον ειδικό χώρο στάθμευσης όπου διασφαλίζονται αερισμός, σκιά και κατάλληλη θερμοκρασία. Μην βασίζεστε στην ποσότητα νερού που αφήνετε στο κλουβί γιατί μπορεί να χυθεί στα πρώτα λεπτά του ταξιδιού. Προσοχή: εάν το αυτοκίνητο δεν τοποθετηθεί στο ειδικά προβλεπόμενο κατάστρωμα για παραμονή ζώου, μην επαναπαυτείτε στις διαβεβαιώσεις κανενός (πλήρωμα ή άλλοι επιβάτες) ότι το σημείο είναι κατάλληλο κι ότι είναι ασφαλές να μείνει ζώο στο αυτοκίνητο. Αρνηθείτε να ταξιδέψετε.   

4. Μεταφορά ζώων με αεροπλάνο

https://www.aia.gr/el/traveler/travellers-info/travelling-with-pets Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Athens International Airport και την καρτέλα «Ταξιδεύοντας με κατοικίδια»:

«Οι κανονισμοί και οι διαδικασίες για τη μεταφορά κατοικίδιων στην καμπίνα επιβατών, στους χώρους αποθήκευσης αποσκευών του αεροσκάφους ή ως εμπόρευμα, ποικίλουν ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία και τον προορισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την αεροπορική σας εταιρεία.

https://www.aia.gr/el/traveler/travellers-info/airlines/

5. Μεταφορά ζώων με τραίνο

Μεταφορά στις αμαξοστοιχίες και στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

http://www.trainose.gr/επιβατικό-έργο/υπηρεσίες-για-τον-επιβάτη/μεταφορά-συνοδευόμενων-ζώων/

Μεταφορά συνοδευόμενων ζώων

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς ή βοήθειας (Ν. 4039/2012 και Ν. 4235/2014, καθώς και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων), τα ζώα αυτά γίνονται γενικά δεκτά για μεταφορά στις αμαξοστοιχίες και στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σκύλοι, γάτες, πουλιά, κλπ. (εξαιρούνται τα ερπετά) εφόσον:

 • Η μεταφορά τους δεν είναι αντίθετη προς το γενικότερο ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο.
 • Τα ζώα φέρουν ηλεκτρονική σήμανση και συνοδεύονται πάντοτε από τον κάτοχό τους.
 • Τα ζώα διαθέτουν βιβλιάριο υγείας ενημερωμένο.
 • Τα μεταφερόμενα ζώα συντροφιάς είναι τοποθετημένα σε κλουβί ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, με εξαίρεση τους σκύλους βοήθειας τυφλών, οι οποίοι δεν τοποθετούνται σε κλουβί και μεταφέρονται με λουρί και χωρίς φίμωτρο.
 • Τα συνοδευόμενα ζώντα ζώα μεταφέρονται σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς στις αμαξοστοιχίες
  της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με μέγιστη διάσταση:
  118 Χ 76 Χ 88 εκ. για τις αμαξοστοιχίες με σκευοφόρο η οποία διαθέτει κλιματισμό και πρόσβαση στον
  ιδιοκτήτη παρουσία του Προϊσταμένου αμαξοστοιχίας

50 Χ 40 Χ 70 εκ. για τις υπόλοιπες αμαξοστοιχίες και

50 Χ 40 Χ 35 εκ. για τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Στις προαστιακές γραμμές είναι δυνατόν να μεταφέρονται μέχρι 2 μεγαλόσωμα ζώα στο τελευταίο όχημα της αμαξοστοιχίας τα οποία θα είναι τοποθετημένα υποχρεωτικά σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς.

(Β) Σε καμία περίπτωση και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η μεταφορά των ζώων συντροφιάς ή βοήθειας με τις αμαξοστοιχίες ή τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν τελεί υπό την κρίση ή τη συναίνεση του προσωπικού της εταιρίας ή των λοιπών επιβατών, καθόσον ορίζονται ειδικοί χώροι και ισχύουν ορισμένες υπηρεσιακές ρυθμίσεις για τη μεταφορά τους εντός των αμαξοστοιχιών και λεωφορείων).

http://www.trainose.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΕΣ-ΣΤΙΣ-ΟΠΟΙΕΣ-ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ-Η-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΖΩΩΝ.pdf?x71305

(Γ) Στα συνοδευόμενα ζώα συντροφιάς δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα κυλικεία των αμαξοστοιχιών. Επιτρέπεται η πρόσβαση στα κυλικεία των αμαξοστοιχιών μόνον στους σκύλους βοήθειας τυφλών.

(Δ) Για την φύλαξη των μεταφερόμενων ζώων συντροφιάς ή βοηθείας είναι υπεύθυνοι οι επιβάτες που τα συνοδεύουν. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια ή για οτιδήποτε συμβεί σε βάρος αυτών των ζώων, εκτός αν αυτό προήλθε από υπαιτιότητά του. Ο επιβάτης εξάλλου ευθύνεται για κάθε βλάβη που είναι δυνατό να προκληθεί από τα ζώα στο υλικό του Σιδηροδρόμου ή σε τρίτους, σύμφωνα με το Άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΩΜΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ.

Πέραν των ανωτέρω καθοριζομένων γίνεται πρόσθετη διάκριση των μεταφερόμενων ζώων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία,  ως εξής:

(Α) Μικρόσωμοι σκύλοι (έως 10 κιλά) που συνοδεύονται από τους κατόχους τους, ή άλλα μικρόσωμα κατοικίδια μεταφέρονται:

 • με όλες τις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εφόσον είναι σε κλουβί με διαστάσεις (50 Χ 40 Χ 70 εκ.) και τοποθετούνται είτε στα γόνατα του συνοδού τους, είτε στους χώρους των αμαξοστοιχιών που προορίζονται για τις αποσκευές χειρός, μόνον υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν ενοχλεί τους συνεπιβάτες.

Σε αντίθετη περίπτωση ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας μεριμνά για την μετακίνηση του κατοικιδίου και του συνοδού του, είτε στις συγκεκριμένες θέσεις για μεταφορά κατοικιδίων, εφόσον αυτές έχουν προβλεφθεί στην αμαξοστοιχία, είτε τοποθετεί το κλουβί στο χώρο φύλαξης αποσκευών, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβάτη συνοδού του κατοικιδίου

 • στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ  μόνον εφόσον μεταφέρονται σε κλουβί ή άλλη κατάλληλη συσκευασία διατάσεων (50 Χ 40 Χ 35 εκ.) και σε συγκεκριμένες θέσεις. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός μικρόσωμων κατοικιδίων  ανέρχεται πλέον σε τρία μικρόσωμα κατοικίδια ανά λεωφορείο.

http://www.trainose.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΕΣ-ΣΤΙΣ-ΟΠΟΙΕΣ-ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ-Η-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΖΩΩΝ.pdf?x71305

(Β) Μεγαλόσωμοι σκύλοι που συνοδεύονται από τους κατόχους τους:

 • μεταφέρονται στις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων στο σύνολο του Δικτύου σε κλουβί διαστάσεων 118 Χ 76 Χ 88 εκ. , με τις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που διαθέτουν όχημα σκευοφόρου με κλιματισμό και πρόσβαση στον ιδιοκτήτη παρουσία του Προΐσταμένου αμαξοστοιχίας,
 • μεταφέρονται στις αμαξοστοιχίες των προαστιακών γραμμών που μνημονεύονται ρητά παρακάτω και σε επιλεγμένα δρομολόγια εφόσον είναι τοποθετημένα υποχρεωτικά σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς με διαστάσεις 50 Χ 40 Χ 70 εκ., στο τελευταίο βαγόνι και μόνον υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν ενοχλεί τους συνεπιβάτες.
 • ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός μεγαλόσωμων κατοικίδιων είναι 2 ανά σκευοφόρο αμαξοστοιχίας.
 •  δεν μεταφέρονται στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

(Γ) Σκύλοι βοηθείας (εκπαιδευόμενοι & εκπαιδευμένοι) ατόμων με αναπηρίες .

Επιτρέπεται, η παραλαβή και μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων που συνοδεύουν τυφλούς επιβάτες  εντός των διαμερισμάτων, στις συγκεκριμένες θέσεις και οχήματα που έχουν οριστεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με τους παρακάτω όρους :

 • ο σκύλος βοηθείας μεταφέρεται χωρίς φίμωτρο, με λουρί χειρισμού και πρέπει να είναι καθισμένος επί του δαπέδου του βαγονιού, ή στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δίπλα ή κοντά στον κάτοχό του.
 • οι σκύλοι βοηθείας τυφλών δεν τοποθετούνται σε καλάθι ή άλλη συσκευασία, είναι δυνατή η μεταφορά τυφλού και του σκύλου βοηθείας στις ειδικές θέσεις ΑμεΑ, εφόσον αυτές διατίθενται στη συγκεκριμένη αμαξοστοιχία.
 • Οι σκύλοι βοήθειας ατόμων με αναπηρία ,εκπαιδευόμενοι ή εκπαιδευμένοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα κυλικεία των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Σκύλοι υπό εκπαίδευση ή εκπαιδευμένοι (όπως ορίζονται με τη σχετική Νομοθεσία):

Ο χειριστής ή ο εκπαιδευτής ή ο εθελοντής ανάδοχος κουταβιού , υπό εκπαίδευση ως σκύλου βοηθείας κατά περίπτωση, φέρει και επιδεικνύει, όποτε του ζητείται από τους Ελεγκτές ή τους ειδικά εξουσιοδοτημένους, υπαλλήλους, τα, εκ του νόμου, οριζόμενα παραστατικά που πιστοποιούν την επάρκεια εκπαίδευσης του ζώου (αν είναι εκπαιδευμένο ή τελεί υπό εκπαίδευση), την υγεία αυτού, καθώς και το ότι ο χειριστής ή ο εκπαιδευτής του σκύλου βοηθείας ή ο εθελοντής ανάδοχος  διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου.

Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης παραμονής του χειριστή ή του εκπαιδευτή στην Ελλάδα, πολίτη ΕΕ ή τρίτης χώρας, τα ως άνω πιστοποιητικά, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τις Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό (Πρεσβείες κλπ), ειδάλλως στην Αγγλική.

Ισχύουν οι ίδιες διατάξεις σχετικά με την απαίτηση σεβασμού του χώρου της αμαξοστοιχίας και των επιβατών, για τους χειριστές, εκπαιδευτές, εθελοντές αναδόχους κουταβιών, εκπαιδευόμενων ή εκπαιδευμένων σκυλιών.

Η παραλαβή και μεταφορά εκπαιδευόμενων σκύλων βοήθειας τυφλών ή ατόμων με αναπηρία, είναι δυνατή εντός των διαμερισμάτων, είτε στις συγκεκριμένες θέσεις και οχήματα που έχουν οριστεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., είτε σε θέση ή όχημα που επιθυμεί ο χειριστής, ο εκπαιδευτής ή ο εθελοντής ανάδοχος.

Ειδικότερα, οι προαστιακές γραμμές   που ορίζονται για τη μεταφορά των συνοδευόμενων ζώων συντροφιάς ή βοήθειας είναι οι εξής:

 • Προαστιακή γραμμή Πειραιάς-Αθήνα (σε επιλεγμένες αμαξοστοιχίες).
 • Προαστιακή γραμμή Αεροδρομίο – Αθήνα (σε επιλεγμένες αμαξοστοιχίες).
 • Προαστιακή γραμμή Πάτρας(σε επιλεγμένες αμαξοστοιχίες).
 • Προαστιακή γραμμή Λάρισας – Θεσ/νίκης(σε επιλεγμένες αμαξοστοιχίες).
 • Τοπικές αμαξοστοιχίες στις γραμμές Παλ/σαλος-Καλαμπάκα, Λάρισα- Βόλος, Θεσ/νίκη-Φλώρινα, και Αλεξανδρούπολη-Δίκαια: Είναι δυνατή η μεταφορά τους στο τελευταίο όχημα της οριζόμενης αμαξοστοιχίας. Σε περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης με την τοπική αμαξοστοιχία οι επιβάτες που μεταφέρουν ζώα συντροφιάς προωθούνται με την αμέσως επόμενη αμαξοστοιχία, στο μέτρο του δυνατού. Ειδικά στις αμαξοστοιχίες της γραμμής Θεσσαλονίκης – Φλώρινας είναι δυνατή η  μεταφορά ζώων στο πρώτο ή στο  τελευταίο όχημα της σύνθεσης σε ειδικό κλουβί  μεταφοράς είτε πρόκειται για σύνθεση τετράδυμης αυτοκινητάμαξας, είτε για  αυτοκινητάμαξα τύπου ΜΑΝ.
 • Για τη μεταφορά μικρών κατοικίδιων ζώων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους δεν εισπράττεται κόμιστρο και δεν εκδίδεται τίτλος μεταφοράς, εκτός εάν ζητείται για τα μικρά κατοικίδια, εντός συσκευασίας μεταφοράς, ιδιαίτερη θέση. Εισπράττεται στην περίπτωση αυτή κόμιστρο 50% της πλήρους τιμής Β’ θέσης της διαδρομής του εισιτηρίου του ενήλικα επιβάτη – συνοδού.
 • Για τη μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων άνω των 10 κιλών εισπράττεται κόμιστρο 50% της πλήρους τιμής Β’ θέσης της διαδρομής του εισιτηρίου του ενήλικα επιβάτη – συνοδού και εκδίδεται ο αντίστοιχος τίτλος μεταφοράς.
 • Για τους σκύλους βοηθείας ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευόμενοι σκύλοι, δεν εισπράττεται κόμιστρο.
 • Για τους συνοδούς των μεταφερόμενων ζώων που δεν τηρούν τους κανόνες μεταφοράς θα επιβάλλεται πρόστιμο.
 • Δεν προβλέπεται πώληση εισιτηρίων μέσω Διαδικτύου.
 • Δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση ζώων συντροφιάς από κλειστούς σταθμούς-εκτός εάν έχει εκδοθεί το εισιτήριο από σταθμό σε λειτουργία.

Τα δρομολόγια μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα σημεία πώλησης ή το 14511( χρέωση από Ελλάδα σταθερό 0,646/λεπτό, κινητό 0,984/λεπτό με επιπλέον τέλος κινητής τηλεφωνίας 12%-20%, ανάλογα με το μηνιαίο λογαριασμό, προ Φ.Π.Α.)  πριν το προγραμματισμό του ταξιδιού σας.

http://www.trainose.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΕΣ-ΣΤΙΣ-ΟΠΟΙΕΣ-ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ-Η-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΖΩΩΝ.pdf?x71305

6. Μεταφορά ζώων σε περίπτωση διασυνοριακής υιοθεσίας

Σε περίπτωση μεταφοράς ζώων στο εξωτερικό για υιοθεσία, θεωρούμε ότι η μεταφορά είναι προτιμότερο να γίνεται αεροπορικώς όταν αυτό είναι οικονομικά εφικτό. Συνιστούμε την αποφυγή της οδικής μεταφοράς κατά τους θερινούς μήνες. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, εφιστούμε την προσοχή των σωματείων στις συνθήκες μεταφοράς και ασφάλειας των ζώων που είναι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα.